ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Λίστα συγκεντρωτικών εγγράφων έναρξης έργου 

Συμπληρώστε την ακόλουθη αίτηση για να υποβάλετε κάποιο πρόγραμμα προς υλοποίηση στο ΚΕΔΙΒΙΜ του ΤΕΙ ΑΜΘ.

Αίτηση Υποβολής Προγράμματος

  • Επιλέξτε τουλάχιστον ένα θεματικό πεδίο
  • Drop files here or
    Η υποβαλλόμενη πρόταση θα πρέπει να να περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 1. Τίτλο προγράμματος 2. Θεματικό πεδίο 3. Στοιχεία Επιστημονικού και Ακαδημαϊκού Υπευθύνου 4. Ομάδα στόχο 5. Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και όροι συμμετοχής 6. Συνολική διάρκεια 7. Μέθοδο υλοποίησης (δια ζώσης, εξ αποστάσεως, μικτή) και διαδικασίες παρακολούθησης 8. Σκοπό 9. Εκπαιδευτικοί στόχοι (γνωστικές δεξιότητες, ψυχοκινητικές δεξιότητες, συμπεριφορές) 10. Διδακτικές ενότητες και διάρκεια αυτών 11. Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων (θεωρία/πρακτική, υποενότητες, μαθησιακά αποτελέσματα) 12. Τρόπο αξιολόγησης των εκπαιδευομένων 13. Τύπο χορηγούμενου πιστοποιητικού, πιστωτικές μονάδες 14. Ιδιότητες και προσόντα εκπαιδευτών 15. Κόστος συμμετοχής (χρόνος και τρόπος καταβολής τελών) 16. Στοιχεία επικοινωνίας 17. Συνεργαζόμενοι φορείς (εφόσον υπάρχουν) και σχέδιο σχετικού συμφωνητικού. Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι, υποβάλλουν μαζί με την πρόταση τεχνοοικονομική έκθεση, στην οποία αναφέρονται τα κέντρα κόστους, πχ ενοίκια, εξοπλισμός, αμοιβές εκπαιδευτών, αμοιβές υποστηρικτικού προσωπικού, καθώς και ο αναμενόμενος αριθμός των εκπαιδευομένων.