ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
Home

ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο (ν.4485/2017 άρθρο 48) στο Κέντρο συγκροτείται Μητρώο Εκπαιδευτών υπεύθυνος του οποίου είναι ο Διευθυντής του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

 

Εκπαιδευτές του Κέντρου

Εκπαιδευτές  στα προγράμματα του Κέντρου μπορούν να είναι: α) Τα μέλη ΔΕΠ του ΤΕΙ ΑΜΘ. καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και αλλοδαπής, β) τα μέλη Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., γ) διακεκριμένοι διανοητές, καλλιτέχνες και επιστήμονες, οι οποίοι σύμφωνα με τον Ν. 4386/2016 εδάφιο 1.α του άρθρου 70 θα μπορούσαν να εκλεγούν Καθηγητές χωρίς την κατοχή διδακτορικού διπλώματος, δ) οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΤΕΙ ΑΜΘ. και ε) οι Εκπαιδευτές οι οποίοι θα επιλεγούν σε συνέχεια σχετικών δημόσιων προσκλήσεων και θα έχουν τα απαραίτητα προσόντα με βάση τον νόμο.  Η τήρηση των προϋποθέσεων ένταξης στην περίπτωση γ) κρίνονται από το Συμβούλιο του Κέντρου.

 

Προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο

Το Μητρώο Εκπαιδευτών του Κέντρου είναι ανοικτό σε αιτήσεις υποψηφίων. Στο Μητρώο Εκπαιδευτών έχουν δικαίωμα εγγραφής κάτοχοι τίτλου σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής (Πανεπιστημίων/ΤΕΙ) ή της αλλοδαπής με αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.

 

Ενδεικτικά Θεματικά πεδία 

Η αίτηση για ένταξη στο Μητρώο υποβάλλεται σε ένα ή περισσότερα από τα κάτωθι θεματικά πεδία:

 1. Βιώσιμη Ανάπτυξη
 2. Περιβάλλον
 3. Αγροοικονομία
 4. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 5. Γαλάζια Οικονομία
 6. Τεχνολογία Πετρελαίου
 7. Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Διεργασιών
 8. Τεχνολογία Φυσικού Αερίου
 9. Τεχνολογία Τροφίμων
 10. Βιοτεχνολογία
 11. Βιολογία
 12. Οικολογία
 13. Γεωλογία
 14. Διαχείριση πολιτιστικού & τουριστικού πλούτου
 15. Παραστατικές Τέχνες (Μουσική, Θέατρο, Χόρος)
 16. Κινηματογράφος/Ψηφιακές Τέχνες
 17. Εικαστικές τέχνες
 18. Λογοτεχνία/Ποίηση
 19. Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός/Διατροφή
 20. Φιλοσοφία/Επιστημολογία
 21. Ψυχολογία
 22. Ιστορία/Αρχαιολογία
 23. Θεολογία
 24. Θρησκειολογία
 25. Γλωσσολογία/Μετάφραση/Γλώσσες & πολιτισμοί
 26. Επιστήμες Αγωγής
 27. Εκπαίδευση
 28. Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
 29. Οικονομία/Χρηματοοικονομικά/Λογιστική
 30. Οργάνωση και Διοίκηση οργανισμών/Marketing
 31. Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
 32. Κοινωνιολογία & Πολιτικές επιστήμες
 33. ΜΜΕ & Επικοινωνία
 34. Επιστήμη Δικαίου
 35. Φυσική
 36. Χημεία
 37. Μαθηματικά & Στατιστική
 38. Συμβουλευτική Επιχειρήσεων
 39. Συμβουλευτική Επιχειρηματιών
 40. E-marketing
 41. Ιατρική Επιστήμη
 42. Οδοντιατρική
 43. Φαρμακογνωσία/Φαρμακολογία & Φαρμακευτική τεχνολογία
 44. Τεχνολογίες & Φροντίδα Υγείας και Πρόνοιας
 45. Ναυτιλία
 46. Αρχιτεκτονική/Χωροταξία/Πολεοδομία
 47. Μηχανική κτιρίων και κατασκευών/Τοπογραφία
 48. Μηχανική Ενέργειας/Μηχανολογία/Μηχανική και διαχείριση μονάδων παραγωγής
 49. Υλικά
 50. Καινοτόμες Πρακτικές/Καινοτομία
 51. Δια Βίου Συμβουλευτική
 52. Επαγγελματική Τεχνική Εκπαίδευση
 53. Αλλο…

Τα θεματικά πεδία των σεμιναρίων  του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. μπορούν να εμπλουτίζονται ανάλογα με τις εισηγήσεις των Επιστημονικών Υπευθύνων των σεμιναρίων.

 

Ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών

Για την ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΤΕΙ ΑΜΘ.:

 • Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση. Στην αίτηση αυτή συμπληρώνονται προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας, τίτλοι σπουδών, εργασιακή εμπειρία, διδακτική εμπειρία σε ενήλικες (σε ώρες), πιστοποιήσεις άλλων γνώσεων. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν ένα ή περισσότερα θεματικά πεδία του Μητρώου Εκπαιδευτών στα οποία επιθυμούν να ενταχθούν.
 • Η ηλεκτρονική αίτηση του ενδιαφερόμενου ελέγχεται ως προς την πληρότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων και στη συνέχεια του αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής στο οποίο αναφέρονται όλα τα δηλωθέντα στοιχεία (εφόσον η αίτηση είναι πλήρης), είτε ενημέρωση για τυχόν ελλείψεις της αίτησης ώστε να συμπληρωθεί για να αποσταλεί το αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής.
 • Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του ΤΕΙ ΑΜΘ το αποδεικτικό της ηλεκτρονικής υποβολής συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα στοιχεία που υπέβαλε είναι αληθή και ακριβή, με γνήσιο της υπογραφής.
 • Οι αιτήσεις αξιολογούνται από τον Διευθυντή του Κέντρου και εφόσον ικανοποιούνται τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα γίνεται η ένταξη στο Μητρώο με απόφαση του Συμβουλίου του Κέντρου. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Εάν ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης υποβάλει αίτηση θεραπείας στο Συμβούλιο του Κέντρου.
 • Η ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών δεν συνεπάγεται αυτόματα τη συμμετοχή σε κάποιο από τα προγράμματα του Κέντρου.

 

Εκπαιδευτές σε προγράμματα εξ αποστάσεως ή Μικτής Μάθησης

Προϋπόθεση συμμετοχής σε προγράμματα που υλοποιούνται με τη χρήση νέων τεχνολογιών εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης μπορεί να αποτελεί η πιστοποιημένη γνώση ή εμπειρία χειρισμού Η/Υ (Νέες Τεχνολογίες), όπως ορίζεται στην εκάστοτε πρόσκληση που διενεργείται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο. Η πιστοποιημένη γνώση αποδεικνύεται σύμφωνα με όσα προβλέπει το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

 

Επιλογή Εκπαιδευτών

Για την υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης ο κάθε Επιστημονικός Υπεύθυνος προχωρά σε πρόσκληση προς τους ενταγμένους Εκπαιδευτές στο Μητρώο. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Κέντρου και προβλέπει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ τα οποία δεν εντάσσονται στο Μητρώο. Σε ειδικές περιπτώσεις όπου οι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτές δεν ικανοποιούν τις ανάγκες ενός προγράμματος ο Επιστημονικός Υπεύθυνος προχωρά σε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Σε κάθε πρόσκληση προγράμματος προσδιορίζονται τα θεματικά πεδία, τα στοιχεία που καθορίζουν τις απαιτήσεις διαθεσιμότητας των διδασκόντων καθώς και τα ειδικότερα κριτήρια με τα οποία θα  πραγματοποιηθεί η κατάταξη των υποψηφίων. Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αίτηση συμμετοχής όπως προσδιορίζεται στην πρόσκληση σύμφωνα με τους όρους της, αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια που αυτή ορίζει και κατατάσσονται από τριμελή επιτροπή που προτείνει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και ορίζεται από το Συμβούλιο.

Ο πίνακας κατάταξης ανακοινώνεται μετά την έγκρισή του από το Συμβούλιο στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. και του Κέντρου και κοινοποιείται στην Επιτροπή Ερευνών για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων. Τυχόν αιτήσεις θεραπείας ως προς τον πίνακα κατάταξης αντιμετωπίζονται σύμφωνα με όσα ισχύουν στις προσκλήσεις προσωπικού που διενεργεί ο Ε.Λ.Κ.Ε.

 

Αποδεικτικά πιστοποίησης γνώσεων- επιμόρφωσης/κατάρτισης

Τα δικαιολογητικά επιμόρφωσης στο πλαίσιο μη τυπικής Εκπαίδευσης που υποβάλλονται από τον υποψήφιο κατά την αίτησή του θα πρέπει να περιλαμβάνουν με σαφήνεια τον επιμορφωτικό φορέα (δημόσιος ή ιδιωτικός), το αντικείμενο της επιμόρφωσης/κατάρτισης, το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της επιμόρφωσης/κατάρτισης, τη διάρκειά της αποκλειστικά σε ώρες (κατ’ ελάχιστο 25 ώρες) και ότι άλλο προβλέπει το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε αντίθετη περίπτωση η επιμόρφωση/κατάρτισης δεν λαμβάνεται υπόψη. Ώρες που δεν αναφέρονται σε σχετική βεβαίωση μπορούν να αποδειχθούν από το πρόγραμμα σπουδών της επιμόρφωσης/κατάρτισης. Δεν γίνεται αποδεκτή η επιβεβαίωση ωρών επιμόρφωσης/κατάρτισης με Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου.

 

Ξένες γλώσσες

Η πιστοποίηση του επιπέδου γνώσης των ξένων γλωσσών αποδεικνύεται με βάση τα προβλεπόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

 

Εργασιακή εμπειρία

Η πιστοποίηση της εργασιακής εμπειρίας αποδεικνύεται από βεβαίωση του εργοδότη ή του ασφαλιστικού φορέα.

Αίτηση ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΚΕΔΙΒΙΜ

 • Drop files here or
  Επισυνάψτε τα πτυχία σας σε PDF είτε σε συμπιεσμένη μορφή rar/zip
 • Επιλέξτε τουλάχιστον ένα θεματικό πεδίο

 

Ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στο μητρώο εκπαιδευτών του ΚΕΔΙΒΙΜ ;