Τύποι και Μέθοδος Υλοποίησης Προγραμμάτων
Home

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διά Ζώσης Εκπαίδευση
Τα προγράμματα μπορούν να υλοποιούνται δια ζώσης, είτε σε ίδιες δομές του ΤΕΙ ΑΜΘ είτε σε ενοικιαζόμενες ή παραχωρούμενες. Στις δομές θα πρέπει
να υπάρχει όλος ο απαραίτητος υλικοτεχνικός εξοπλισμός που απαιτείται για την εύρυθμη υλοποίηση των προγραμμάτων και να εξασφαλίζονται οι όροι προσβασιμότητας, ασφάλειας και υγιεινής. Ο εξοπλισμός αυτός τελεί υπό την ευθύνη του κάθε επιστημονικού υπεύθυνου προγράμματος, οι συντελεστές του οποίου οφείλουν να μεριμνούν για την καλή λειτουργία του κατά τη διάρκεια και κατά τη λήξη του προγράμματος. Η υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών πραγματοποιείται με δομημένο πρόγραμμα σπουδών, σε συγκεκριμένο χώρο με σαφή διάρκεια και ωρολόγιο πρόγραμμα.

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
Η υλοποίηση των προγραμμάτων γίνεται αμιγώς με τη χρήση Μεθόδων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται ειδική πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλα προσαρμοσμένο στη μέθοδο αυτή και κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης και παρακολούθησης των εκπαιδευομένων. Ο τύπος αυτός της εκπαίδευσης αποτελεί ευέλικτη μορφή επιμόρφωσης, καθώς δεν υφίσταται περιορισμός χρόνου και τόπου. Βασίζεται στις αρχές της ανοικτής εκπαίδευσης και εξυπηρετεί τις ανάγκες της εξατομικευμένης μάθησης. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να έχει σύγχρονη ή ασύγχρονη μορφή προσαρμοσμένη κατάλληλα στις απαιτήσεις κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Εξασφαλίζεται η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τα σύγχρονα και ασύγχρονα
εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης.

Μικτή Εκπαίδευση
Τα προγράμματα μικτής εκπαίδευσης υλοποιούνται με συνδυασμό δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή, το εκπαιδευτικό υλικό και ο τρόπος παρακολούθησης και αξιολόγησης είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα και στις δυο μορφές μάθησης και χρησιμοποιείται ειδική πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Εξασφαλίζεται η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τα σύγχρονα και ασύγχρονα εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης. Διασφαλίζεται η αλληλεπίδραση των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών.

Υποστήριξη των ΑμεΑ
Τα προγράμματα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. υποστηρίζουν την εκπαίδευση ΑμεΑ, εφαρμόζοντας στη σχεδίασή τους τις αρχές του Universal Design. Έτσι, όλοι οι επιμορφούμενοι έχουν πρόσβαση στο υλικό, ευελιξία στη μάθηση, ο σχεδιασμός ελαχιστοποιεί τους κινδύνους από ακούσιες ενέργειες, δεν απαιτείται φυσική προσπάθεια και παρέχεται χώρος προσβάσιμος ανεξάρτητα του σωματότυπου και της κινητικότητας του επιμορφούμενου.