ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
Home

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Διαδικασία υποβολής προγραμμάτων
Η υποβολή πρότασης προς έγκριση έχει συγκεκριμένη δομή και περιλαμβάνει:
1. Τίτλο προγράμματος
2. Θεματικό πεδίο
3. Στοιχεία Επιστημονικού και Ακαδημαϊκού Υπευθύνου
4. Ομάδα στόχο
5. Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και όροι συμμετοχής
6. Συνολική διάρκεια
7. Μέθοδο υλοποίησης (δια ζώσης, εξ αποστάσεως, μικτή) και διαδικασίες παρακολούθησης
8. Σκοπό
9. Εκπαιδευτικοί στόχοι (γνωστικές δεξιότητες, ψυχοκινητικές δεξιότητες, συμπεριφορές)
10. Διδακτικές ενότητες και διάρκεια αυτών
11. Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων (θεωρία/πρακτική, υποενότητες, μαθησιακά αποτελέσματα)
12. Τρόπο αξιολόγησης των εκπαιδευομένων
13. Τύπο χορηγούμενου πιστοποιητικού, πιστωτικές μονάδες
14. Ιδιότητες και προσόντα εκπαιδευτών
15. Κόστος συμμετοχής (χρόνος και τρόπος καταβολής τελών)
16. Στοιχεία επικοινωνίας
17. Συνεργαζόμενοι φορείς (εφόσον υπάρχουν) και σχέδιο σχετικού συμφωνητικού

Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι, υποβάλλουν μαζί με την πρόταση τεχνοοικονομική έκθεση, στην οποία αναφέρονται τα κέντρα κόστους, πχ ενοίκια, εξοπλισμός, αμοιβές εκπαιδευτών, αμοιβές υποστηρικτικού προσωπικού, καθώς και ο αναμενόμενος αριθμός των εκπαιδευομένων.

 

Διαδικασία έγκρισης προγραμμάτων
Αυτοχρηματοδοτούμενα Σεμινάρια-Προγράμματα ή χρηματοδοτούμενα από ιδιωτικούς φορείς Κάθε σεμινάριο ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αξιολογείται ως προς τη σκοπιμότητα και την εκπαιδευτική του επάρκεια. Η διαδικασία έγκρισης ακολουθεί τα εξής στάδια:
1. Αίτηση-πρόταση υλοποίησης σεμιναρίου από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο προς το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (συνοδεύεται από την προέγκριση του οικείου Τμήματος σε περίπτωση όπου ο Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι μέλος του ΤΕΙ ΑΜΘ).
2. Αξιολόγηση της υποβληθείσας πρότασης από το Συμβούλιο του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., η οποία δύναται να υποβοηθείται και από ειδικούς επιστήμονες. Κατά τη φάση
αυτή το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύναται να ζητήσει τροποποιήσεις του αιτούντος σεμιναρίου από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο.
3. Έγκριση ή απόρριψη της πρότασης από τη Σύγκλητο του ΤΕΙ ΑΜΘ στη βάση της σχετικής εισήγησης του Συμβουλίου του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ..
4. Μετά την τελική έγκριση του Σεμιναρίου και πριν την έναρξη λειτουργίας του απαιτείται υποβολή λεπτομερούς φακέλου του Σεμιναρίου προς το Συμβούλιο του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., βάσει του οποίου θα γίνεται η παρακολούθηση της υλοποίησής του. Ο φάκελος θα πρέπει να περιέχει λεπτομερές ωρολόγιο σεμινάριο (τίτλος διδακτικών ενοτήτων, χώροι διδασκαλίας, ώρες και μέρες, διδάσκοντες) και πληροφορίες για το εκπαιδευτικό υλικό.
5. Υπογραφή σύμβασης μεταξύ του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ ΑΜΘ, του Προέδρου του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και του Επιστημονικού Υπευθύνου του σεμιναρίου, όπου αναφέρονται λεπτομερώς οι υποχρεώσεις κάθε μέρους. Ο φάκελος του σεμιναρίου αποτελεί τμήμα της σύμβασης.

Χρηματοδοτούμενα Σεμινάρια του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή αλλων φορέων. Η πρόταση προς τον φορέα χρηματοδότησης αξιολογείται και εγκρίνεται, πριν από την υποβολή της, από το Συμβούλιο του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ως προς:
– τη δυνατότητα του ΤΕΙ ΑΜΘ να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της προτεινόμενης δράσης,
– την οικονομική κάλυψη για τη χρήση των διατιθέμενων από το ΤΕΙ ΑΜΘ πόρων,
– τη συμφωνία της με τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

 

Ενδεικτικά Θεματικά πεδία εκπαίδευσης
Τα προγράμματα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αναφέρονται ενδεικτικά στις ακόλουθες κατηγορίες οι οποίες μπορούν να εμπλουτίζονται ανάλογα με τις εισηγήσεις των Επιστημονικών Υπευθύνων των σεμιναρίων:
1. Βιώσιμη Ανάπτυξη
2. Περιβάλλον
3. Αγροοικονομία
4. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
5. Γαλάζια Οικονομία
6. Τεχνολογία Πετρελαίου
7. Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Διεργασιών
8. Τεχνολογία Φυσικού Αερίου
9. Τεχνολογία Τροφίμων
10. Βιοτεχνολογία
11. Βιολογία
12. Οικολογία
13. Γεωλογία
14. Διαχείριση πολιτιστικού και τουριστικού πλούτου
15. Παραστατικές Τέχνες (Μουσική, Θέατρο, Χόρος)
16. Κινηματογράφος/Ψηφιακές Τέχνες
17. Εικαστικές τέχνες
18. Λογοτεχνία/Ποίηση
19. Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός/Διατροφή
20. Φιλοσοφία/Επιστημολογία
21. Ψυχολογία
22. Ιστορία/Αρχαιολογία
23. Θεολογία
24. Θρησκειολογία
25. Γλωσσολογία/Μετάφραση/Γλώσσες και πολιτισμοί
26. Επιστήμες Αγωγής
27. Εκπαίδευση
28. Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
29. Οικονομία/Χρηματοοικονομικά/Λογιστική
30. Οργάνωση και Διοίκηση οργανισμών/Marketing
31. Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες
32. Κοινωνιολογία και Πολιτικές επιστήμες
33. ΜΜΕ και Επικοινωνία
34. Επιστήμη Δικαίου
35. Φυσική
36. Χημεία
37. Μαθηματικά και Στατιστική
38. Συμβουλευτική Επιχειρήσεων
39. Συμβουλευτική Επιχειρηματιών
40. E-marketing
41. Ιατρική Επιστήμη
42. Οδοντιατρική
43. Φαρμακογνωσία/Φαρμακολογία και Φαρμακευτική τεχνολογία
44. Τεχνολογίες και Φροντίδα Υγείας και Πρόνοιας
45. Ναυτιλία
46. Αρχιτεκτονική/Χωροταξία/Πολεοδομία
47. Μηχανική κτιρίων και κατασκευών/Τοπογραφία
48. Μηχανική Ενέργειας/Μηχανολογία/Μηχανική και διαχείριση μονάδων παραγωγής
49. Υλικά
50. Καινοτόμες Πρακτικές/Καινοτομία
51. Διά Βίου Συμβουλευτική
52. Επαγγελματική Τεχνική Εκπαίδευση

 

Υποβολή αιτημάτων εκπαίδευσης

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δέχεται σε μόνιμη βάση αιτήματα από επιμελητήρια, επιχειρηματικούς συνδέσμους, μεμονωμένες επιχειρήσεις και φορείς του δημοσίου ή της τοπικής αυτοδιοίκησης για επιμορφώσεις στελεχών τους σε απαιτούμενα θεματικά αντικείμενα.

Αίτηση Υποβολής Προγράμματος

  • Επιλέξτε τουλάχιστον ένα θεματικό πεδίο
  • Drop files here or
    Η υποβαλλόμενη πρόταση θα πρέπει να να περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 1. Τίτλο προγράμματος 2. Θεματικό πεδίο 3. Στοιχεία Επιστημονικού και Ακαδημαϊκού Υπευθύνου 4. Ομάδα στόχο 5. Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και όροι συμμετοχής 6. Συνολική διάρκεια 7. Μέθοδο υλοποίησης (δια ζώσης, εξ αποστάσεως, μικτή) και διαδικασίες παρακολούθησης 8. Σκοπό 9. Εκπαιδευτικοί στόχοι (γνωστικές δεξιότητες, ψυχοκινητικές δεξιότητες, συμπεριφορές) 10. Διδακτικές ενότητες και διάρκεια αυτών 11. Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων (θεωρία/πρακτική, υποενότητες, μαθησιακά αποτελέσματα) 12. Τρόπο αξιολόγησης των εκπαιδευομένων 13. Τύπο χορηγούμενου πιστοποιητικού, πιστωτικές μονάδες 14. Ιδιότητες και προσόντα εκπαιδευτών 15. Κόστος συμμετοχής (χρόνος και τρόπος καταβολής τελών) 16. Στοιχεία επικοινωνίας 17. Συνεργαζόμενοι φορείς (εφόσον υπάρχουν) και σχέδιο σχετικού συμφωνητικού. Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι, υποβάλλουν μαζί με την πρόταση τεχνοοικονομική έκθεση, στην οποία αναφέρονται τα κέντρα κόστους, πχ ενοίκια, εξοπλισμός, αμοιβές εκπαιδευτών, αμοιβές υποστηρικτικού προσωπικού, καθώς και ο αναμενόμενος αριθμός των εκπαιδευομένων.