ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Home

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες

Αναλυτική παρουσίαση για το ΚΕΔΙΒΙΜ 

Oι στόχοι του  ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι οι ακόλουθοι

 1. Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης, Κατάρτισης και εν γένει Δια Βίου Μάθησης καθώς και Επιμορφωτικών σεμιναρίων. Η δραστηριότητα αυτή αφορά σε προγράμματα α) Επιμόρφωσης και κατάρτισης που οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των καταρτιζομένων, β) επικαιροποίησης και εμβάθυνσης των γνώσεων των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης τους, γ) διεύρυνσης των γνώσεων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε διαφορετικής της δικής τους επιστήμης αντικείμενα, κυρίως διεπιστημονικού ενδιαφέροντος, δ) επιμόρφωσης του γενικού πληθυσμού ενηλίκων και ε) επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων δημοσίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών.
 2. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού. Το Κέντρο αναπτύσσει εκπαιδευτικό υλικό το οποίο χρησιμοποιείται στα προγράμματα που υλοποιεί. Επίσης, μπορεί να διαθέτει ή να εκπονεί πρότυπο υλικό για τρίτους φορείς μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων.
 3. Ενίσχυση των δεσμών του ΤΕΙ ΑΜΘ, ως δημόσιου φορέα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με την κοινωνία, παρέχοντας υψηλού επιπέδου επιμόρφωση, κατάρτιση και εξειδίκευση μέσω μη τυπικών και άτυπων μορφών εκπαίδευσης.
 4. Αξιοποίηση της εξ αποστάσεως και μικτής εκπαίδευσης προκειμένου να υποστηριχθεί η συμμετοχή των πολιτών σε Σεμινάρια Δια Βίου Μάθησης (ΔΒΜ) με μερική ή και καθόλου φυσική παρουσία.
 5. Πιστοποίηση Προσόντων. Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνει η ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης προσόντων των εκροών της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 6. Διασύνδεση τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης με τις ανάγκες της παραγωγής και της κοινωνίας
 7. Τεκμηρίωση των αναγκών και ανάπτυξη μεθόδων μετάδοσης γνώσεων στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Διεπιστημονική προσέγγιση και αξιοποίηση της υπάρχουσας εμπειρίας από τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές διαδικασίες που υπάρχουν σήμερα.
 8. Σύναψη Προγραμματικών Συμφωνιών με τις Περιφέρειες και τους Δήμους, Εκπαιδευτικούς και Επαγγελματικούς φορείς, Κοινωφελή Ιδρύματα καθώς και άλλους Δημόσιους και μη Κρατικούς φορείς. Οι Συμφωνίες αυτές ενδεικτικά μπορούν να αφορούν: α) Μελέτες διάγνωσης αναγκών σχετικά με την επιμόρφωση, επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων, β) Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γ) Συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού, δ) Υποστήριξη δομών και παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής
 9. Η διενέργεια σεμιναρίων εστιασμένες σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως πρόσφυγες, μετανάστες, φυλακισμένους.
 10. Παροχή ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης για τα ΑΜΕΑ μέσω του σχεδιασμού των μαθημάτων
 11. Προσέλκυση/υποβολή/συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα (ερευνητικά, εκπαιδευτικά κλπ) με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης από κοινοτικούς και άλλους πόρους.

Η παροχή δια βίου μάθησης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΤΕΙ ΑΜΘ μπορεί να προκύψει και πέρα από τη διενέργεια κανονικών ή βραχυπρόθεσμων σεμιναρίων (Short cycle courses) προσανατολισμένων σε επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων, με τη δημιουργία Ανοιχτής Ακαδημίας που θα λειτουργεί σε κύκλους σεμιναρίων γενικότερου επιστημονικού ενδιαφέροντος επ’ ωφελεία των πολιτών, στην ανοιχτή πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό από ευπαθείς ομάδες όπως πρόσφυγες και μετανάστες που στις χώρες προέλευσης ήταν φοιτητές ή ακαδημαϊκοί, στη διεξαγωγή θερινών πανεπιστημίων σε συνεργασία με Ιδρύματα του εξωτερικού και στη διενέργεια ερευνητικών προγραμμάτων επί παραγγελία.