Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την κάλυψη της παρακάτω προμήθειας λογισμικού στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: Πρόγραμμα Κατάρτισης σε Θέματα Φυσικού Αερίου

Α) ΓΕΝΙΚΑ

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΜΘ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ(€), ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 2419,35€
ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ(€) 580,65€
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΘΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ/ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΚΕ 80262
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΌ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘ.Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 11-12-2018, ΏΡΑ 14:00
 

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ», ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ, ΚΑΒΑΛΑ, ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2510 462 129
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΜΘ
ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝ. ΚΑΘ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2510 462 294

Β) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ

Ειδικότερα, ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει το κάτωθι λογισμικό:

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
 

SOFTWARE LICENSES

 

6