ΑΡΧΙΚΗ

Σε αναμονή του νέου εσωτερικού κανονισμού του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΔΙΠΑΕ τα προγράμματα που είχαν προγραμματιστεί αναστέλλονται μέχρι την έγκριση του κανονισμού.

Σκοπός του ΚΕΔΙΒΙΜ

Σας καλωσορίζουμε στο Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το ΚΕΔΙΒΙΜ παρέχει σύγχρονα προγράμματα σεμιναριακού τύπου, τόσο δια ζώσης αλλά και εξ’ αποστάσεως, βασισμένα στις ανάγκες τις αγοράς.

Το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΤΕΙ ΑΜΘ έχει ως σκοπό τη διά βίου παροχή γνώσεων, την καλλιέργεια δεξιοτήτων και τη βελτίωση των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού σε ένα περιβάλλον ταχύτατων και διαρθρωτικών μεταβολών με σκοπό την αύξηση των δυνατοτήτων πλήρους και ποιοτικής απασχόλησης.

Οι βασικοί άξονες του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  είναι

  • Να συμβάλλει στη δημιουργία ενεργών και αυτοδύναμων πολιτών και στην εδραίωση της ουσιαστικής συμμετοχής των ανθρώπων, και ιδιαίτερα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων στα βασικά θέματα της κοινωνικής ζωής σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Να διευκολύνει και να εξομαλύνει την κοινωνική ένταξη, και την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών, καθώς και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
  • Να δημιουργήσει ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις προσωπικής ανάπτυξης και ολοκλήρωσης πολιτών.
  • Να ενισχύσει τις δυνατότητες πρόσβασης στη γνώση των νέων και να ανανεώσει τη γνώση, μέσω της επιμόρφωσης των εργαζομένων και των ανέργων σε ένα πλαίσιο αναβαθμισμένου ακαδημαϊκού συστήματος.
  • Να βελτιώσει τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να αξιοποιηθούν συστηματικά και αποτελεσματικά στην κατεύθυνση αντιμετώπισης της ανεργίας προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας.
  •  Να ενισχύσει την εξωστρέφειά του, μέσα από την καλύτερη σύνδεσή του με την κοινωνία και την ανταπόκριση στις ανάγκες της, στο πλαίσιο διάχυσης της γνώσης και παραγωγής προστιθέμενης αξίας προς όφελος του ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος.
  • Να παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε τομείς άμεσου ενδιαφέροντος για τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, τη διοίκηση, την αυτοδιοίκηση και την κοινωνία των πολιτών.

Πιστοποίηση

Παρέχεται πιστοποίηση από το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΤΕΙ ΑΜΘ αναγνωρισμένη από το υπουργείο παιδείας

Στοχευμένα προγράμματα

Προγράμματα στοχευμένα στις ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας

Ευέλικτες μορφές μάθησης

Τα προγράμματα δύναται να παρέχονται δια ζώσης, εξ' αποστάσεως ή μέσω μεικτής μάθησης συνδυάζοντας τους δύο παραπάνω τύπους, ώστε να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου

Προγράμματα

ΚΕΔΙΒΙΜ ΤΕΙ ΑΜΘ – Προγράμματα επιμόρφωσης με κρατική πιστοποίηση

Επικοινωνία

Η επικοινωνία αυτή είναι γενική. Η επικοινωνία σχετικά με τα προσφερόμενα προγράμματα (courses) γίνεται αποκλειστικά μέσα από την σελίδα των προγραμμάτων

Γραμματεία :

2510 462261

Γραφείο υποστήριξης ηλεκτρονικής μάθησης :

2510 462261

Γραφείο υποστήριξης συμβουλευτικής καθοδήγησης :

2510 462261

Διευθυντής :

2510 462359